Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Xem tuổi vợ chồng (Phần II)

 PHẦN CUNG
BÁT SAN GIAO HỢP

1- Cung Càn

*Trai cung Càn lấy gái cung Càn
Lưỡng Càn phục vị tốt vừa thôi
Sợ lúc tuổi già chẳng đủ đôi
Con cháu trung bình không bạo phát
Ruộng vườn nhà cửa lập hai nơi

* Trai cung Càn lấy gái cung Khảm
Lưỡng thuỷ triều nguyên phước đức sinh
Chăn nuôi lục sát nghiệp không thành
Dâu hiền rể thảo nên khoa cử
Thôn ấp ngợi khen lộc sẵn thành

* Trai cung Càn lấy gái cung Cấn
Cung vị trường sanh được rộng hoà
Giàu sang nhờ cậy ở tay bà
Chứa nhiều phúc đức cho con cháu
Sung sướng cùng nhau đến tuổi già

* Trai cung Càn lấy gái cung Chấn
Khẩu thiệt giao tranh có đấu tranh
Vợ chồng ngũ quỷ hoạ trường sanh
Cửa nhà ruộng đất rồi tiêu sạch
Từ biệt sanh ly khó tạo thành

 * Trai cung Càn lấy gái cung Tốn
Càn - Tốn hai cung khắc rõ ràng
Cưỡng cầu kết hợp thế sao an
Nếu không hoạ hại liên miên đến
Cũng sẽ chia ly người mỗi nơi

* Trai cung Càn lấy gái cung Ly
Càn - Ly tuyệt mạng ở sao Yên
Sanh nở nguy nan lắm luỵ phiền
Tử biệt - Sanh ly như đợi sẵn
Khi nghèo đắc thọ, phú quý thiên

* Trai cung Càn lấy gái cung Khôn
Thiên địa Càn, khôn hợp một nhà
Vận hành sanh khí phát lan ra
Nhiều tài, nhiều lộc nhiều con cái
Phát đạt giàu sang thẳng đến già

* Trai cung Càn lấy gái cung Đoài
Vàng thoi vàng khối lại sanh vàng
Phước lộc diên niên tuổi thọ khang
Con cháu nên danh hưng tổ nghiệp
Càn - Đoài phối hợp chắc giàu sang

2- Cung Khảm

* Trai cung Khảm lấy gái cung Khảm
Lưỡng Khảm trung cung cũng tạm nhàn
Cưới nhau sớm phải chịu chung tang
Nếu bằng biệt lập xa cha mẹ
Con cháu rồi sau cũng có đàn

* Trai cung Khảm lấy gái cung Cấn
Cấn, Khảm hình tượng số định rồi
Lấy nhau chỉ để luỵ nhau thôi
Cửa nhà xơ xác thân cơ cực
Ngũ Quỷ đeo theo cứ báo đời

* Trai cung Khảm lấy gái cung Chấn
Nước gặp gió to dậy sóng lên
Thiên Y chấn - Khảm số làm nên
Cháu con đông đúc tài miên thạch
Hoa quế y quan rực trước thềm

 * Trai cung Khảm lấy gái cung Tốn
Khảm - Tốn nên duyên phước lớn thay
Thiên Y quan lộc hưởng  lâu dài
Cửa nhà khang lệ chăn nuôi vượng
Con cái thông minh đủ chí tài

* Trai cung Khảm lấy gái cung Ly
Khảm - Ly thuỷ hoả chớ nên gần
Phước đức dẫu nhiều cũng cách phân
Nếu số xa quê mà gặp gỡ
Cũng cho là tạm sống thanh bần

* Trai cung Khảm lấy gái cung Khôn
Khảm - Khôn Tuyệt Mạng biết làm sao
Dẫu bị oan gia từ thuở nào
Kết hợp cùng thành sanh từ biệt
Cháu con nối bước xuống âm tào

* Trai cung Khảm lấy gái cung Đoài
Thuỷ - Kim phối ngẫu được tương sinh
Trường thọ diên niên số đã giành
Con cháu hiền hiếu nên danh phận
Vườn ruộng chăn nuôi bại hoá thành

* Trai cung Khảm lấy gái cung Càn
Đăng hoa khảm càn số nghịch sanh
Lương duyên phú quý sớm lên danh
Có điều trai phải nhường cung vợ
Nể mặt nhau cho mọi sự lành

3- Cung Cấn

* Trai cung Cấn lấy vợ cung Cấn
Duyên hoà lưỡng cẩn thật gian nan
Một khúc tương tư mấy nhịp đàn
Nghèo khổ gần nhau giàu cách trở
Xa quê hoà hiệp số thanh nhàn

 * Trai cung Cấn lấy gái cung Chấn
Lục sát tương hình kết lứa đôi
Công danh sự nghiệp nước mây trôi
Mẹ cha con cái đều suy bại
Khốn khổ bi ai suốt cuộc đời

* Trai cung Cấn lấy gái cung Tốn
Hai cung Tuyệt mạng chớ nên gần
Cưỡng ép rồi sau hoạ hoại thân
Bịnh hoạn liên miên tiền của sạch
Chồng bên núi Sở vợ bên Tần

* Trai cung Cấn lấy gái cung Ly
Cấn - Ly Phước đức vốn tương sinh
Nhà cửa khang trang vườn đất rộng
Cháu, con hiền hiếu lập nên danh

* Trai cung Cấn lấy gái cung Khôn
Cây khô gặp lửa gọi Trường sinh
Sớm gặp bại suy muộn mới thành
Sanh khí tuy nhiều nhưng phải chậm
Cháu con rồi cũng có uy danh

* Trai cung Cấn lấy gái cung Đoài
Cấn - Đoài số ấy được diên niên
Chồng mộc vợ kim khắc cũng phiền
Giàu có ắt là con hiếm muộn
Gặp nhau xa xứ mới là yên

* Trai cung Cấn lấy gái cung Càn
Thuỷ năng dưỡng mộc vợ nuôi chồng
Bởi mạng cung cao bà hiếp ông
Con cháu đầy nhà nhờ phước đức
Rể hiền dâu thảo rạng gia phong

* Trai cung Cấn lấy gái cung Khảm
Cấn - Khảm giao hoà sự khó hoà
Biến hình Ngũ quỷ hoạ không xa
Tuy sanh mà khắc vi phương vị
Con cháu suy vi hại thất gia


4- Cung Chấn

* Trai cung Chấn lấy gái cung Chấn
Rừng cao gió lạnh vụt ào ào
Hoa trái tơi bời cành lá hao
Lập nghiệp gian nan mới đạt chí
Phước lành cũng được hưởng về sau

* Trai cung Chấn lấy gái cung Tốn
Mộc hoạ tương sanh nhưng nghịch thường
Cung chồng kém vợ phải chịu nhường
Dù có cách trở rồi sau hợp
Con cháu diên niên phước thọ trường.

* Trai cung Chấn lấy gái cung Ly
Chấn - Ly sanh khí được giao hoà
Phát đạt giàu sang rạng thất gia
Con cháu lâu bền danh vọng lớn
Tương lai thêm nức tiếng tăm nhà

* Trai cung Chấn lấy gái cung Khôn
Chấn - Khôn hoạ hại khó lương duyên
Mộc thổ tương hiểm lắm luỵ phiền
Nhà cửa, ruộng vườn có cũng hết
Con cháu đau ốm khổ liên miên

* Trai cung Chấn lấy gái cung Đoài
Chấn - Đoài Tuyệt mạng khó gần nhau
Mộc khắc, kim thương khó nói sao
Nếu đã lỡ mà đeo khổ luỵ
Cháu con hoạn nạn lại xa nhau

* Trai cung Chấn lấy gái cung Càn
Chấn - Càn Lục sát hoạ đeo đa
Chồng vợ bất hoà lắm đắng cay
Nếu được giàu sang thì cách trở
Gần nhau lệ đổ xuống canh dài

* Trai cung Chấn lấy gái cung Khảm
Càn - Khảm Thiên y ấy lộc trời
Cậy nhờ nước tưới là hoa tươi
Cháu con thông tuệ đều khoa bảng
Lộc hưởng vinh sang phước để đời

* Trai cung Chấn lấy gái cung Cấn
Chấn - Cấn kết duyên Ngũ quỷ sanh
Cửa nhà sự nghiệp lập sao thành
Cháu con bệnh tật tài hao tán
Chồng vợ khổ sầu lệ trắng canh.

5- Cung Tốn

* Trai cung Tốn lấy gái cung Tốn
Hai Tốn yêu nhau hoá hại nhau
Gần nhau thì số chịu thương đau
Cửa nhà thiếu hụt con đau bệnh
Gần khó, xa ra mới được giàu

* Trai cung Tốn lấy gái cung Càn
Tốn - Càn Thuỷ Hoả khó yên thân
Hoa hại trường sanh biết mấy lần
Nhà cửa lạnh lùng tiền của hết
Cháu con thôi cũng chịu cơ bần

* Trai cung Tốn lấy gái cung Cấn
Sổ ghi Tuyệt mạng khó nên duyên
Đeo đẳng càng sanh lắm luỵ phiền
Buồn khổ lại thêm nhiều hoạn nạn
Cháu con vất vả khó cầu yên

* Trai cung Tốn lấy gái cung Chấn
Phước đức cũng nhờ ở tổ tông
Tốn khôn phối hợp đẹp mây hồng
Cửa nhà thanh vượng cháu con quý
Đại phú do thiên tiểu phú cần

* Trai cung Tốn lấy gái cung Ly
Tốn - Ly phối ngẫu vốn tương hòa
Cưới hỏi 3 năm rạng cửa nhà
Con cháu học hành đều đỗ đạt
Rạng danh nhờ lập nghiệp phương xa

* Trai cung Tốn lấy gái cung Khôn
Ngũ quỷ hình tượng ám ảnh hoài
Rốt rồi nam bắc phải chia hai
Nếu còn vương vấn dây con cái
Cũng phải bôn ba đến xứ ngoài

* Trai cung Tốn lấy gái cung Đoài
Số sao cay đắng cái thân mình
Lục sát tương xung phạm khắc hình
Nhà cửa ruộng vườn tiền của sạch
Cháu con cơ khổ hận ly tình


6- Cung Ly

* Trai cung Ly lấy gái cung Ly
Lưỡng Ly chưa hiệp thấy mới suy
Hai hoả gặp nhau tắt có khi
Nghèo khó gặp nhau giàu tử biệt
Vợ chồng đôi ngả con phân ly

* Trai cung Ly lấy gái cung Càn
Ly - Càn thuỷ hoả chớ nên gần
Phận mỏng thà cam chịu rẽ phân
Nếu được cùng nhau đầu tóc bạc
Cháu con nghèo khó mạng cơ bần

* Trai cung Ly lấy gái cung Khảm
Chung thuỷ triều nguyên phước đức sanh
Đường hoàng hoa lệ đẹp gia đình
Cháu con hiến đạt nên danh phận
Giàu lớn số trời - giàu nhỏ mình

* Trai cung Ly lấy gái cung Cấn
Hai người khắc phá chớ nên duyên
Họa hại buồn thương lắm luỵ phiền
Bệnh hoạn triền miên tiền của sạch
Cháu con nghèo khó lại không hiền

* Trai cung Ly lấy gái cung Chấn
Sinh khí một vầng ánh sáng tươi
Đẹp duyên cầm sát số do trời
Cửa cao nhà rộng con hiền hiếu
Lộc thọ vinh sang phúc hưởng đời

* Trai cung Ly lấy gái cung Tốn
Trai Ly gái Tốn số trời giành
Sớm muộn rồi đây cũng rạng danh
Con cháu nhờ ơn cha mẹ để
Vinh sang phước lộc thuở ngày xanh

*Trai cung Ly lấy gái cung Khôn
Một dải ngân hà đã trải ra
Vi phương lục sát khó giao hòa
Chăn nuôi vườn ruộng không nên nghiệp
Gặp gỡ xa quê tạm gọi là

* Trai cung Ly lấy gái cung Đoài
Hai ngôi Ngũ Quỷ khắc xung hình
Gặp gỡ sau sao cũng phát sinh
Tang tóc mẹ cha sầu tử tức
Mỗi người mỗi ngả hận ly tình


7- Cung Khôn

* Trai cung Khôn lấy gái cung Khôn
Tai nạn liên miên khổ dập dồn
Nếu tình duyên kết Khôn với Khôn
Công danh sự nghiệp mòn con mắt
Kẻ ở người đi cách nước non

* Trai cung Khôn lấy gái cung Càn
Diên niên phước ấy lộc miên trường
Con cháu lâu dài hưởng thọ xương
Lập nghiệp chuyên cần lại tích thiện
Trai hiền rể hiếu rạng gia đình

* Trai cung Khôn lấy gái cung Khảm
Khảm Càn số khắc khó nên duyên
Nếu giàu thì yểu - khó nghèo hèn
Cháu con vất vả thân đa bệnh
Gia đạo suy vi lắm luỵ phiền

* Trai cung Khôn lấy gái cung Cấn
Phải chịu gian nan cực buổi đầu
Ba năm nghĩ cũng chẳng bao lâu
Sau này phước lộc trời cho đó
Nhà cửa vinh sang lọ phải cầu

* Trai cung Khôn lấy gái cung Chấn
Hoạ hại trùng phùng kéo tới đây
Chấn Khôn khó hiệp nợ duyên này
Sống lâu thêm khổ, giàu ly biệt
Con cháu vô can bị vạ lây

*Trai cung Khôn lấy gái cung Tốn
Hồi ở xa nhau thương nhớ nhau
Gần nhau không cãi cũng sanh đau
Trong ngày Ngũ Quỷ 5 phương dậy
Kết cuộc nhà xiêu gió thổi nhào

* Trai cung Khôn lấy gái cung Ly
Lục sát hình xung khó kết thành
Ngân hà trắng xóa, nước mênh mông
Tha phương gặp gỡ còn nhàn hạ
Một xứ giao hòa họa hại sanh

* Trai cung Khôn lấy gái cung Đoài
Thiên Y Kim - Thổ lộc trời ban
Phước lộc miên trường con cái sang
Vườn rộng cửa nhà đều Mỹ Lệ
Trăm năm vui hưởng chữ Bình An


8- Cung Đoài

* Trai cung Đoài lấy gái cung Đoài
Nhật lạc non đoài sương sắp rơi
Gặp nhau rồi cũng cách đôi nơi
Nếu không khăn trắng cài lên tóc
Thì khổ triền miên cả cuộc đời

* Trai cung Đoài lấy gái cung Càn
Đoài - Càn Phúc đức lớn vô cùng
Kim thuỷ tương sanh được thuỷ chung
Con cháu sau này thành đại nghiệp
Trai hiền gái hiếu vẹn câu thề

* Trai cung Đoài lấy gái cung Khảm
Khảm - Đoài họa hại mà tương sanh
Gặp nhau xa xứ chắc nên danh
Dẫu không phú quý vinh hoa lớn
Cũng hưởng an khương con cháu vinh

* Trai cung Đoài lấy gái cung Cấn
Cháu quý con vinh phước đức nhàn
Diên niên ấy phước tự trời ban
Đầu xanh yêu kính như đầu bạc
Không được giàu to cũng được sang

* Trai cung Đoài lấy gái cung Chấn
Mộc khắc Kim thương quá rõ ràng
Chấn - Đoài tương hợp khó bình an
Nếu không nghèo khổ nhiều đau bệnh
Ắt cũng chia ly người mỗi đường

* Trai cung Đoài lấy gái cung Tốn
Trái số nên không trọn nợ duyên
Hình Xung Lục sát ở sao yên
Công danh tài lợi cầu không được
Tử biệt sanh ly con cháu phiền

* Trai cung Đoài lấy gái cung Ly
Mẹ cha tang tóc con cháu buồn
Ngũ Quỷ phạm thì giọt lệ tuôn
Đa sanh bệnh tật đa tai nạn
Vui ở buồn bay mỏng cánh chuồn

* Trai cung Đoài lấy gái cung Khôn
Trời giành cung số được Thiên Y
Họp mặt đủ đầy có thiếu chi
Nhà cửa đường hoàng vườn ruộng đất
Cháu con vinh hiển mấy ai bì. 

6 nhận xét:

 1. CẢ TUẦN NAY XA NHÀ MỚI VỀ THĂM TM CHÚC AN VUI NHÉ.MẾN

  Trả lờiXóa
 2. Ngóng chờ xem tiếp "GÁi cung...lấy Trai cung..." đây TMai ạ. Bạn vui khỏe nhé.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tra thử xem đúng sai thế nào thôi Hoàn ạ!

   Xóa
 3. Chị gái thật giỏi sưu tầm
  Chúc chị tuần mới tràn đầy niềm vui (~_~)

  [img]http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/mmm.gif[/img]

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chị xem cũng thấy nhiều cái đúng nên lưu lại đây để khi cần thì tìm cho dễ.

   Xóa

Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]